Regulamin promocji ‘’Odbierz rabat 100 zł’’

§ 1
Organizatorem promocji jest PING Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-734 ul. Żeńców 30 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067436, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, NIP: 9440001534, zwany dalej „Sklepem”; adres e-mail: sklep@naszekasy.pl

§ 2
1. Sklep oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferuje sprzedaż urządzeń fiskalnych wraz z rabatem wynoszącym 100 zł brutto na zakup minimum jednego urządzenia.
2. Przez urządzenia fiskalne rozumie się: Kasa fiskalna lub drukarka fiskalna
3. Aby uzyskać rabat, należy:
nawiązać kontakt ze sklepem celem zawarcia umowy sprzedaży urządzenia fiskalnego,
po uzyskaniu zwrotnej wiadomości e-mail ze sklepu z potwierdzeniem uzyskania rabatu w terminie 30 dni dokonać zakupu urządzenia.

§ 3
1. W ramach niniejszej promocji rabat jest przyznawany jednorazowo, niezależnie od ilości zakupionych urządzeń.
2. Kwota rabatu zostanie odliczona od końcowej faktury VAT.

§ 4
Promocja obowiązuje od dnia 18.04.2022 . Aby skorzystać z promocji, należy najpóźniej do dnia 30.06.2022 nawiązać kontakt mailowy ze sklepem celem zawarcia umowy sprzedaży i uzyskania rabatu.

§ 5
Administratorem danych osobowych jest PING Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żeńców 30 30-734 Kraków. Dane przetwarzane są w celu realizacji niniejszej umowy. Dane będą przetwarzane w okresie trwania umowy oraz do 3 lat po jej zakończeniu. Osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo do wystosowania żądania dostępu do tychże danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia lub sprostowania, usunięcia, jak również może wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Ponadto wskazanej wyżej osobie przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.

Design & Implementation by BREAKDESIGN